Superpesu

Tehokas pesuainetiiviste ajoneuvojen ulkopesuun

Laimennetaan vedellä:

korkeapainepesu: 1:10 – 1:20
käsinpesu: 1:50
vaikean lian liotus: 1:3 – 1:5
harjakone, kts. laitevalmistajan ohje

Liuoksen pH ~13

Tvättmedel koncentrat för bilar

Spädas ut med vatten:
högtryckstvätt: 1:10 – 1:20
handtvätt: 1:50
upplösning av tung smuts: 1:3 – 1:5
borstmaskin, se tillverkarens instruktioner

Lösningens pH ~13

VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN

Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioitta- vaa. Voi syövyttää metalleja. Älä hengitä höyryä/suihketta.Käytäsuojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen.
JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo/suihkuta iho vedellä.
JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. EI saa oksennuttaa. Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. Imeytä valumat vahinkojen estämiseksi. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Hävitä sisältö ja pakkaus paikallisten määräysten mukaisesti.

ENDAST FÖR YRKESMÄSSIGT BRUK

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Kan vara korrosivt för metaller. Inandas inte damm/ sprej. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ ögonskydd/ansiktsskydd. Tvätta händerna grundligt efter användning.
VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Sug upp spill för att undvika materiella skador. Förvaras endast i originalbehållaren. Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala bestämmelser

Superpesu Tehokas pesuainetiiviste ajoneuvojen ulkopesuun Laimennetaan vedellä: korkeapainepesu: 1:10 – 1:20 käsinpesu: 1:50 vaikean lian liotus: 1:3 – 1:5 harjakone, kts. laitevalmistajan ohje Liuoksen pH ~13 Tvättmedel koncentrat för bilar Spädas ut med vatten: högtryckstvätt: 1:10 – 1:20 handtvätt: 1:50 upplösning av tung smuts: 1:3 – 1:5 borstmaskin, se tillverkarens instruktioner Lösningens pH ~13 VAIN […]