Car Foam

Vaahtoava pesuaine

Ylellisen runsasvaahtoinen esipesuaine ja vaahto-shampoo painepesuun. Levitetään vaahdottimella. Poistaa tehokkaasti liikennelian, saven ja öljyn sekä jättää loistavan kiillon. Voidaan käyttää hyvin hoidetuilla autoilla ympärivuotisena pesuaineena, kun lika ei ole pinttynyttä.

Tiiviste laimennetaan vedellä 1:5 – 1:30 riippuen halutun vaahdon voimakkuudesta ja lian määrästä.

Ei saa jäätyä. Ei saa kaataa viemäriin, syövyttävä.

VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN

Voi syövyttää metalleja. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/ suihketta. Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/ kasvonsuojainta.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.

JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. Ei saa oksennuttaa.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo/ suihkuta iho vedellä.

JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää. Varastoi lukitussa tilassa. Vältettävä päästämistä ympäristöön.

 

ENDAST FÖR YRKESMÄSSIGT BRUK

Kan vara korrosivt för metaller. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Förvaras endast i originalbehållaren. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Tvätta händerna grundligt efter användning. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.

VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.

VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen. Förvaras inlåst. Undvik utsläpp till miljön.

Car Foam Vaahtoava pesuaine Ylellisen runsasvaahtoinen esipesuaine ja vaahto-shampoo painepesuun. Levitetään vaahdottimella. Poistaa tehokkaasti liikennelian, saven ja öljyn sekä jättää loistavan kiillon. Voidaan käyttää hyvin hoidetuilla autoilla ympärivuotisena pesuaineena, kun lika ei ole pinttynyttä. Tiiviste laimennetaan vedellä 1:5 – 1:30 riippuen halutun vaahdon voimakkuudesta ja lian määrästä. Ei saa jäätyä. Ei saa kaataa viemäriin, syövyttävä. […]