Mikrosol Maxi

Pesutiiviste ajoneuvojen ja teollisuuden pesuun

Mikroemulsiopesuaine ajoneuvokaluston vaativaan pesuun erityisesti talvikäyttöön. Soveltuu korkeapainepesuriin, käsin tehtävään pesuun ja harjallisiin sekä harjattomiin automaattipesukoneisiin.

Laimennetaan vedellä:

  • korkeapainepesu 1:10 -1:20
  • harjapesukone, esilaimennus 1:20
  • moottoritilan/alustan pesu, maantiepien liuotus 1:5

Tiivisteen pH n. 13. Ei saa jäätyä.

 

VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN

Vaurioittaa vakavasti silmiä. Ärsyttää ihoa. Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Käytä suojakäsineitä ja silmiensuojainta. Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen. Vältettävä päästämistä ympäristöön.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. Jos ilmenee ihoärsytystä, hakeudu lääkäriin.

ENDAST FÖR YRKESMÄSSIGT BRUK

Orsakar allvarliga ögonskador. Irriterar huden.  Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Använd skyddshandskar och ögonskydd. Tvätta händerna grundligt efter användning. Undvik utsläpp till miljön.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.

Mikrosol Maxi Pesutiiviste ajoneuvojen ja teollisuuden pesuun Mikroemulsiopesuaine ajoneuvokaluston vaativaan pesuun erityisesti talvikäyttöön. Soveltuu korkeapainepesuriin, käsin tehtävään pesuun ja harjallisiin sekä harjattomiin automaattipesukoneisiin. Laimennetaan vedellä: korkeapainepesu 1:10 -1:20 harjapesukone, esilaimennus 1:20 moottoritilan/alustan pesu, maantiepien liuotus 1:5 Tiivisteen pH n. 13. Ei saa jäätyä.   VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN Vaurioittaa vakavasti silmiä. Ärsyttää ihoa. Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Käytä suojakäsineitä […]