TC-Allaspesuaine 6

Liuotepesuaine öljyisten ja rasvaisten osien allaspesuun

Käytetään laimentamattomana. Leimahduspiste >+39 °C.

Pakkauskoot: 20 l, 200 l ja 1000 l

Sisältää/Innehåller:
hiilivedyt / kolväten

 

VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN

Syttyvä neste ja höyry. Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavai-kutuksia. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
Suojaa lämmöltä ja avotulelta – Tupakointi kielletty. Estä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti. Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. Vältä höyryn hengittämistä. Käytä suojakäsineitä ja silmiensuojainta. Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen.

JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. Valumat on kerättävä.

 

ENDAST FÖR YRKESMÄSSIGT BRUK

Brandfarlig vätska och ånga. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Får inte utsättas för värme eller öppen låga – Rökning förbjuden. Vidta åtgärder mot statisk elektricitet. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Undvik att inandas ångor. Använd skyddshandskar och ögonskydd. Tvätt händerna grundligt efter användning.

VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Samla upp spill.

TC-Allaspesuaine 6 Liuotepesuaine öljyisten ja rasvaisten osien allaspesuun Käytetään laimentamattomana. Leimahduspiste >+39 °C. Pakkauskoot: 20 l, 200 l ja 1000 l Sisältää/Innehåller: hiilivedyt / kolväten   VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN Syttyvä neste ja höyry. Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavai-kutuksia. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai […]