TC-60 Liuote

Emulgoituva liuotepesuaine

Käytetään laimentamattomana.

Syttyvä neste ja höyry. Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

Suojaa lämmöltä ja avotulelta.

Tupakointi kielletty. Estä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti. Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. Vältä höyryn hengittämistä. Käytä suojakäsineitä ja silmiensuojainta. Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen.

Leimahduspiste +39 °C.

Sisältää/Innehåller:
Maaöljytisle/Petroleum destillat

 

VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN

JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin. Valumat on kerättävä. Hävitä sisältö ja pakkaus paikallisten määräysten mukaisesti.

 

ENDAST FÖR YRKESMÄSSIGT BRUK

Brandfarlig vätska och ånga. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Får inte utsättas för värme eller öppen låga.

Rökning förbjuden. Vidta åtgärder mot statisk elektricitet. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Undvik att inandas ångor. Använd skyddshandskar och ögonskydd. Tvätt händerna grundligt efter användning.

VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Samla upp spill. Innehållet och behållaren lämnas till i enlighet med lokala bestämmelser.

TC-60 Liuote Emulgoituva liuotepesuaine Käytetään laimentamattomana. Syttyvä neste ja höyry. Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Suojaa lämmöltä ja avotulelta. Tupakointi kielletty. Estä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti. Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on […]