TC-Wiper

Tuulilasinpesutiiviste

TC-Wiper on hajuton, metanolipohjainen pesuneste, jolla on hyvä pakkaskesto. TC-Wiper irrottaa tehokkaasti epäpuhtaudet tuulilasista kuten maantiesuolan, hyönteisten ja liikenteen aiheuttaman lian. Ei muodosta häiritsevää kalvoa, ei vahingoita kumia, muovia eikä maalipintoja ohjeen mukaan käytettynä.

Tiivisteen pakkaskesto – 50 °C
Vesilaimennus 1:1 – 20 °C

Puhdista pyyhkijöiden sulat laimentamattomalla nesteellä.

 

VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN

Myrkyllistä nieltynä, joutuessaan iholle tai hengitettynä. Syttyvä neste ja höyry.

Suojaa lämmöltä. Säilytä tiiviisti suljettuna. Älä hengitä sumua/ höyryä. Käytä suojakäsineitä/silmiensuojainta. Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen. Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto.

JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Suihkuta iho vedellä. Altistumisen tapahduttua tai jos epäillään altistumista: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten määräysten mukaisesti.

Sisältää/Innehåller: Metanoli/Metanol

ENDAST FÖR YRKESMÄSSIGT BRUK

Giftigt vid förtäring, hudkontakt eller inandning. Brandfarlig vätska.

Får inte utsättas för värme. Behållaren ska vara väl tillsluten. Inandas inte dimma/ångor. Använd skyddshandskar/ögonskydd. Tvätta händerna grundligt efter användning. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.

VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. Vid exponering eller misstanke om exponering kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala bestämmelser.

TC-Wiper Tuulilasinpesutiiviste TC-Wiper on hajuton, metanolipohjainen pesuneste, jolla on hyvä pakkaskesto. TC-Wiper irrottaa tehokkaasti epäpuhtaudet tuulilasista kuten maantiesuolan, hyönteisten ja liikenteen aiheuttaman lian. Ei muodosta häiritsevää kalvoa, ei vahingoita kumia, muovia eikä maalipintoja ohjeen mukaan käytettynä. Tiivisteen pakkaskesto – 50 °C Vesilaimennus 1:1 – 20 °C Puhdista pyyhkijöiden sulat laimentamattomalla nesteellä.   VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN Myrkyllistä […]