TC-Screen

Tuulilasinpesutiiviste

Bioetanolipohjainen tuulilasinpesutiiviste. Irrottaa tuulilasista tehokkaasti maantiesuolan, hyönteisten ja liikenteen aiheuttaman lian.

Tiivisteen pakkaskesto – 50 °C
Vesilaimennus 1:1 – 20 °C

 

VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN

Puhdista pyyhkijöiden sulat laimentamattomalla nesteellä.
Syttyvä neste ja höyry. Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
Suojaa lämmöltä. Estä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti. Käytä suojakäsineitä/silmiensuojainta.
Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä viileässä. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten määräysten mukaisesti.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo/suihkuta iho vedellä.

Sisältää/Innehåller: Etanoli/Etanol

 

ENDAST FÖR YRKESMÄSSIGT BRUK

Brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation.
Får inte utsättas för värme. Vidta åtgärder mot statisk elektricitet. Använd skyddshandskar/ögonskydd.
Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala bestämmelser.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.

TC-ScreenTC-Screen