TC-Harjojenpesuliuotin

Ohje

Liuotin levitetään harjoihin matalapaineella alhaalta ylöspäin edeten. Harjojen likaisuudesta riippuen annetaan riittävä vaikutusaika. Korkeapainepesu suoritetaan järjestelmällisesti alhaalta ylöspäin edeten.
Käytetään laimentamattomana.

Syttyvä neste ja höyry. Saattaa aiheuttaa hengitys- teiden ärsytystä. Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
Suojaa lämmöltä ja avotulelta. – Tupakointi kielletty. Vältä höyryn hengittämistä. Estä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti. Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto.

Sisältää/Innehåller:
Aromaattiset hiilivedyt/ Aromatiska kolväten

Leimahduspiste +41 °C.

VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN

Käytä suojakäsineitä ja silmiensuojainta. Pese kädet huolellisesti käytön jälkeen.

JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. Ei saa oksennuttaa.

 

ENDAST FÖR YRKESMÄSSIGT BRUK

Brandfarlig vätska och ånga. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller om- töcknad. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Får inte utsättas för värme eller öppen låga – Rökning förbjuden. Undvik att inandas ångor. Vidta åtgärder mot statisk elektricitet. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Använd skyddshandskar och ögonskydd. Tvätt händerna grundligt efter användning.

VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONCENTRAL eller läkare. Framkalla INTE kräkning.

TC-Harjojenpesuliuotin Ohje Liuotin levitetään harjoihin matalapaineella alhaalta ylöspäin edeten. Harjojen likaisuudesta riippuen annetaan riittävä vaikutusaika. Korkeapainepesu suoritetaan järjestelmällisesti alhaalta ylöspäin edeten. Käytetään laimentamattomana. Syttyvä neste ja höyry. Saattaa aiheuttaa hengitys- teiden ärsytystä. Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Suojaa lämmöltä ja avotulelta. – Tupakointi kielletty. […]