Red Acid

Vaahtoava vahvasti hapan erikoispuhdistusaine monenlaisten metallipintojen pesuun. Ei sisällä suolahappoa – ei vahingoita kromattuja pintoja eikä alumiinia eikä lisää ruostumattoman teräksen jännityskorroosiovaaraa. Kirkastaa kupari- ja messinkipinnat vähällä vaivalla. Poistaa tehokkaasti kalkkisaostumat, kivipölyn, noen, ruosteen ja ruostevärjäymät. Erinomainen alumiinivanteiden pesussa.

Laimennetaan vedellä: 1:3-1:10
Pakkauskoko:  5, 20, 200, 1000 l
Sisältää: metaanisulfonihappo

VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN

Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Voi syövyttää metalleja.

Älä hengitä sumua tai höyryä. Käytä suojakäsineitä ja silmiensuojainta. Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo  iho vedellä.

 

ENDAST FÖR YRKESMÄSSIGT BRUK

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Kan orsaka irritation i luftvägarna.Kan vara korrosivt för metaller.

Inandas inte dimma eller ångor. Använd skyddshandskar och ögonskydd. Tvätta händerna grundligt efter användning.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten.